Wij worden beoordeeld met een 9.5


Advies aanvragen 085 - 049 2430

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en juridische adviezen tussen JPF Juristen te Eindhoven aan de Boutenslaan no 2 en zijn opdrachtgever.

Artikel 1: toepasselijkheid algemene voorwaarden

Opdrachtgever: de persoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
Deze algemene voorwaarden met als kenmerk: “algemene voorwaarden december 2021” gelden voor iedere opdracht/overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 2: telefonisch juridisch advies door een specialist

Telefonisch tweedelijns juridisch adviesgesprek is een gesprek waarin opdrachtnemer met opdrachtgever de zaak inhoudelijk gedetailleerd bespreekt zodat opdrachtnemer een inschatting kan maken of opdrachtgever een zaak heeft. Tevens zal opdrachtnemer met opdrachtgever bespreken hoe de zaak zal worden aangepakt.
Telefonisch tweedelijns juridisch advies in zaken met betrekking tot arbeids- en ontslagrecht, huurrecht en verbintenissenrecht is gratis indien opdrachtgever zijn belangen laat behartigen door opdrachtnemer. Indien opdrachtgever zijn belangen na het adviesgesprek niet laat behartigen door opdrachtnemer is opdrachtgever voor het verkregen tweedelijns juridisch advies een vergoeding verschuldigd.
In zaken die betrekking hebben op een Ziektewetuitkering of WIA/IVA-uitkering is het tweedelijns juridisch advies gratis.

Artikel 3: aanvaarding opdracht

De opdracht zal niet eerder zijn aanvaard door opdrachtnemer totdat hij van opdrachtgever de ondertekende opdrachtovereenkomst heeft ontvangen, tenzij opdrachtnemer reeds met de uitvoering daarvan is aangevangen.
Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door opdrachtnemer wordt uitgevoerd maar er geen opdrachtbevestiging is ondertekend, is opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden een redelijk honorarium verschuldigd aan opdrachtnemer.

Artikel 4: uitvoering opdracht

Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Een aanvaardde opdracht brengt een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer met zich mee doch geen resultaatsverbintenis.

Artikel 5: beëindiging opdrachtovereenkomst

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen per brief of e-mail.
Opdrachtnemer is gerechtigd om het dossier van opdrachtgever onder zich te houden totdat deze aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Restitutie van betaalt honorarium bij de vaste prijsafspraak en de eigen bijdrage is uitgesloten.
Indien tijdens de behandeling van de opdracht blijkt dat opdrachtgever, opdrachtnemer bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van opdrachtnemer is geschaad, is opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening terstond te beëindigen.

Artikel 6: honorarium

De juridische dienstverlening wordt aangeboden op basis van het overeengekomen honorarium vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren, een vaste prijsafspraak voor de hele procedure of opdrachtgever betaalt een eigen bijdrage, te vermeerderen met de BTW.
De eenmalige dossierkosten bedragen € 45,00 exclusief BTW.
De belaste kantoorkosten zijn niet nader te specificeren kosten zoals telefoon, porti- telefax-, kopieerkosten, kosten van elektronische communicatie en documentvervaardiging.
Verschotten, zijnde door derden aan opdrachtnemer in rekening gebrachte kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten € 0,55 per km buiten een straal van 10 km, verblijfkosten, kosten in verband met informatie uit openbare registers en medische informatie opvragen bij huisarts en behandelend specialisten, getuigen en andere expertisekosten zullen separaat aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Opdrachtnemer is gerechtigd om een voorschot of de helft van de vaste prijs of het derde deel van de eigen bijdrage aan het begin van de zaak bij opdrachtgever in rekening te brengen. Voorschotten worden met de tussentijdse declaraties verrekend.

Artikel 7: opdrachten ontslag met vaststellingsovereenkomst

Bij opdrachten die betrekking hebben op ontslagzaken met een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst betaalt de werkgever van opdrachtgever vaak een bijdrage aan de juridische kosten van opdrachtgever.
De in het eerste lid bedoelde bijdrage van de werkgever van opdrachtgever wordt verrekend met het betaalde honorarium of vaste prijsafspraak.

Artikel 8: betaling

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening. Indien opdrachtgever de declaratie(s) niet tijdig voldoet is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer is gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen bij opdrachtnemer.
Alle redelijke gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van een betaling komen voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door opdrachtnemer gemaakte (buiten) gerechtelijke incassokosten van 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00.
Opdrachtnemer is gerechtigd om openstaande facturen van opdrachtgever te verrekenen met de opbrengsten uit de procedure/zaak van opdrachtgever.
Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden bij geen tijdige betaling op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Ook indien een ander dan opdrachtgever als debiteur in staat voor betaling van de facturen, blijft opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling daarvan.

Artikel 9: klachten en aansprakelijkheid

Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Na het verstrijken van voornoemde termijn vervalt ieder vorderingsrecht van opdrachtgever op opdrachtnemer.
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het onder die in verzekering toepasselijke eigen risico van opdrachtnemer.
Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot betaling overgaat, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling gegeven adviezen. Deze adviezen zijn steeds geheel vrijblijvend. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 10: wijzigingen van algemene voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. In geval van discrepantie tussen de algemene voorwaarden en de opdrachtovereenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtovereenkomst.
Wijzigingen van deze voorwaarden is slechts mogelijk voor zover deze wijziging door alle partijen schriftelijk is aanvaard.
Indien en voor zover een beding in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, nietig wordt verklaard dan wel anderszins daarop geen beroep kan worden gedaan, dan wordt dit beding met behoud en strekking daarvan geacht te zijn geconverteerd in een beding dat niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
De nietigheid of anderszins onafdwingbaarheid van een beding in deze voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 11: toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Rechtsgebieden

JPF Juristen is gespecialiseerd in meerdere rechtsgebieden. Lees meer over wat wij voor uw situatie kunnen betekenen.

Onze werkwijze

U heeft recht op professioneel juridisch advies. Bij JPF Juristen spreken wij duidelijke taal terwijl wij u adviseren over de haalbare oplossingen voor uw situatie. Wij werken op een professionele en tegelijkertijd persoonlijk manier en met een heldere aanpak. U kunt er vanuit gaan dat wij u zo volledig mogelijk zullen ontzorgen.

JPF Juristen staat u graag bij in een aantal rechtsgebieden. Namelijk Arbeidsrecht en Ontslagrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Consumentenrecht en Huurrecht. Of u nu werkgever of werknemer bent, wij zijn het juiste aanspreekpunt om uw onderhandelingen te voeren. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij tijdens gerechtelijke procedures.

Heeft u een probleem met uw Ziektewet uitkering, uw WW-uitkering of uw WIA-uitkering? Wij kunnen uw belangen behartigen in een procedure tegen het UWV.

“Bent u in een benarde situatie terecht gekomen? Teken geen documenten, maar neem direct contact op.”

Voordelen van JPF Juristen

  • Gerechtelijke procedures en juridisch advies.
  • Professioneel en tegelijkertijd persoonlijk.
  • Effectieve en doelgerichte aanpak.
  • Juristen met meer dan 15 jaar ervaring.
Advies aanvragen

Onze klanten aan het woord

Direct persoonlijk advies ontvangen? Deze klanten gingen u voor en vertellen graag over hun ervaring.

9.5
22 beoordelingen

Wydh

Bij deze ben ik zeer tevreden over jpf juristen.Met name de snelle en correcte afhandeling die ikzelf met u ervaren heb.Mocht ik in de toekomst juridische hulp nodig hebben,dan zal ik zeker een beroep op u doen.M.V.G. R Wijdh

R. Hendriks

Uitstekend geholpen, goede en duidelijke communicatie. Zeer tevreden.

Veelgestelde vragen over JPF Juristen

Heeft u vragen? Lees onze veelgestelde vragen om antwoord te krijgen op uw vraag.

Teken geen documenten, maar neem direct contact op via het contactformulier. Omschrijf uw situatie zo gedetailleerd mogelijk en wij zullen u spoedig informeren over de mogelijkheden voor een oplossing.

Teken geen documenten, maar neem direct contact op via het contactformulier. Omschrijf uw situatie zo gedetailleerd mogelijk en wij zullen u spoedig informeren over de mogelijkheden voor een oplossing.

Teken geen documenten, maar neem direct contact op via het contactformulier. Omschrijf uw situatie zo gedetailleerd mogelijk en wij zullen u spoedig informeren over de mogelijkheden voor een oplossing.

Teken geen documenten, maar neem direct contact op via het contactformulier. Omschrijf uw situatie zo gedetailleerd mogelijk en wij zullen u spoedig informeren over de mogelijkheden voor een oplossing.

Vraag direct om advies

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

Neem contact op
Of neem telefonisch contact met ons op. 085 - 049 2430

Direct persoonlijk juridisch advies

Bent u in een benarde situatie terecht gekomen? Teken geen documenten, maar neem direct contact op.

Contactgegevens

JPF Juristen
Boutenslaan 2
5615 CW Eindhoven


085 - 049 2430
info@jpfjuristen.nl